Betingelser og vilkår

1.0 Tilbud og avtale


1.1.

Tilbudet er bindende i 14 dager, regnet fra tilbudets dato, om ikke annet er avtalt.


1.2.

Bindende avtale ansees inngått ved bestilling, eventuelt ved akseptert ordrebekreftelse.


1.3.

CMYK: Ved CMYK-trykking kan det forekomme fargeavvik på +/- 5 %.


1.4.

Variasjoner i størrelser kan forekomme. Fra +/- 2 mm til 2 %.


2.0. Pris og forutsetninger


2.1.

Prisen oppgis alltid eks. merverdiavgift. Ved fakturering oppgis merverdiavgiften separat. Er sluttproduktet berettiget til fritak for merverdiavgift, må bestilleren dokumentere dette overfor leverandør ved bestilling.


2.2.

Har bestilleren bedt om å utarbeide skisser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetrykk, kromalin m.m. er vi berettiget til å ta betalt for dette arbeidet med vår til enhver tid gjeldende timesats.


2.3.

Dersom det frem til leveransen gjennomføres, inntreffer stigninger i lønninger, materiellpriser, offentlige avgifter eller øvrige omkostninger, er vi berettiget til å regulere prisen tilsvarende slike dokumenterte stigninger.


2.4.

Dersom det frem til leveransen gjennomføres, inntreffer fall i lønninger, materialpriser, offentlige avgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til å kreve at prisen reguleres tilsvarende slike dokumenterte fall.


2.5.

Alle priser er beregnet for levering på den adressen som er oppgitt i tilbudet. Omkostninger til transport utover denne adressen og til transportforsikring betales av bestilleren utover den avtalte prisen, jf. pkt. 3.3. Vi bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis de ber om det.


2.6.

I prisen inngår ikke:

 • Merarbeid eller meromkostninger som påløper hvis det etter av1alens inngåelse viser seg at grunnlagsmaterialet er ufullstendig eller mangelfullt.
 • Meromkostninger som følge av bestillerens ønske om endringer eller tillegg etter avtalens inngåelse.
 • Meromkostninger for tjenester utover tilbud.
 • Meromkostninger som følge av forsinkelse eller andre forhold som må tilskrives bestilleren.
 • Budkostnader/Forsendelseskostnader utover tilbud.
 • Europaller uten retur.
 • Fakturagebyr á kr 65,- eks. moms.

 • 3. Leveringen


  3.1.

  Utsendelsen finner sted på det tidspunktet som er avtalt med bestilleren med de forbehold som er nevnt i pkt. 3.2. Hvis det ikke er avtalt noen tid for utsendelsen, finner levering sted når vårt arbeid er ferdig.


  3.2.

  Forsinkes eller forhindres levering på grunn av noen av de nevnte omstendighetene i pkt. 9.1. eller som følge av bestillerens handling eller unnlatelse, har leverandøren rett til en tilsvarende forlengelse av leveringstiden eller til å heve avtalen. Skulle en begivenhet som ovennevnte føre til at oppfyllelse av våre leveringsforpliktelser fordyres for leverandøren, er vi forpliktet til å gjennomføre disse så fremt bestilleren erklærer at leverandøren holdes skadesløs gjennom at bestilleren dekker den merkostnaden som leverandøren beregner at det inntrufne medfører.


  3.3.

  Leveringsstedet er leverandørens forretningslokale. All forsendelse utover stedets grenser skjer for bestillerens regning, jf. pkt. 2.5. og risiko. Leverandøren er forpliktet til, på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.5., å tegne transportforsikring.


  3.4.

  Vi sender alle pakker hovedsaklig med Bring eller egen budbil. Det er 1-3 dagers leveringstid for alle våre pakker.


  4. Avvikende opplag


  4.1.

  Leverandøren er forpliktet til å levere fullt opplag, og sørge for at dette så vidt mulig tilsvarer bestilte kvantum. Bestilleren må godta en over­- eller underlevering med inntil 15 % dersom det bestilte opplag går opptil 10.000 eksemplarer, med inntil 10 % ved opplag opptil 100.000 eksemplarer og 5 % på opplag over 100.000 eksemplarer.


  4.2.

  Hvis bestilleren må ha et bestemt minimumsopplag, må dette presiseres skriftlig ved bestilling. Dersom leverandøren ikke kan levere minimumsopplaget, avgjør bestilleren om leverandøren skal foreta ekstra opptrykk uten økte utgifter for bestilleren, eller om det reduserte opplag skal leveres mot prisreduksjon.


  5. Betalingen


  5.1.

  Med mindre annet er avtalt, skal betaling skje innen 14 dager etter fakturadato.


  5.2.

  Hvis betaling ikke skjer innen rett tid, belastes morarenter, eller den til enhver tid gjeldende prosentsats i henhold til morarenteloven.


  5.3.

  På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid forpliktet til å stille bankgaranti som sikkerhet for betaling. Fremsettes anmodningen etter avtalens inngåelse, er vi forpliktet til å holde bestilleren skadesløs for enhver utgift forbundet med dette.


  5.4.

  Er bestillerens forhold årsak til at en avtale ikke kan gjennomføres sammenhengende, er leverandøren berettiget til delfakturering.


  5.5.

  Betaling skal skje på den datoen som er oppgitt i tilbudet, ordrebekreftelsen eller fakturaen som siste betalingsfrist, ellers kontant ved levering.


  6. Eiendomsforhold

  6.1.

  Til sikkerhet for riktig betaling har leverandøren tilbakeholdsrett i all bestillers eiendom som er i leverandørens besittelse, og har rett til å realisere dette til dekning av sitt krav. Før realisasjon, skal bestilleren underrettes.


  6.2.

  Skisser, layout, rentegning, tekstforslag, maler o.l. uansett hvilken teknikk disse er fremstilt med og uansett på hvilken måte de oppbevares, tilhører leverandøren og må ikke overlates til tredjepart uten leverandørens godkjennelse.


  6.3.

  Alt leverandøren har bragt til veie eller fått bragt til veie for bruk til leveransen, det være seg forarbeide eller mellomprodukter, som reproduksjons- og trykkemedia, uansett hvilken teknikk disse er fremstilt med, og uansett hvilken måte de oppbevares på, samt verktøy som f.eks. stanse-, prege- eller sveiseverktøy er leverandørens eiendom og kan ikke etter arbeidets utførelse kreves utlevert. Dette gjelder uansett om det som er bragt til veie er fakturert separat.


  6.4.

  Det i pkt. 6.2. omhandlede må alene anvendes til arbeider for bestilleren og oppbevares kun etter avtale om dette.


  7. Forsinkelse


  Oppstår det forsinkelser er bestilleren i henhold til forbeholdene i pkt. 3.2. berettiget til å heve avtalen, såfremt han samtidig med avtalens inngåelse har presisert betydningen av at levering skjer til nøyaktig bestemt tid.


  8. Mangler


  8.1.

  Leverandøren har ikke ansvar for feil og mangler som bestilleren ikke har rettet i korrektur eller prøvetrykk.


  8.2.

  Mindre avvik fra godkjent prøve eller avtalt spesifikasjon berettiger ikke bestilleren til prisavslag eller til å nekte å ta imot det bestilte.


  8.3.

  Leverandøren har rett til å levere et leveringsavvik på inntil +/- 10 % av avtalt opplag. I de tilfeller hvor papir eller annet materiell er fremstilt spesielt for ordren av andre enn leverandøren, har leverandøren rett til å levere et leveringsavvik på inntil +/- 10 % av avtalt opplag, maksimalt tilsvarende materiell-leverandørens leveringsbetingelser.


  8.4.

  Viser leveransen seg å være mangelfull er bestilleren forpliktet til straks å reklamere på dette. Unnlater bestilleren å reklamere, eller ikke reklamerer innen 8 dager fra levering har funnet sted, mister bestilleren adgangen til å gjøre mangelen gjeldende. Leverandøren er berettiget til å rette opp en mangel, såfremt dette kan skje innen rimelig tid.


  8.5.

  Dersom bestilleren selv bringer til veie papir eller annet til leveransen, hefter ikke leverandøren for feil eller mangler som kan tilskrives dette.


  8.6.

  Dersom det rettidig reklameres over en mangel som ikke er mer graverende enn at det leverte likevel kan benyttes til sitt formål, kan bestilleren kreve reduksjon i prisen. Dersom mangelen er av en slik art at det leverte ikke kan benyttes til sitt formål, og avhjelp ikke lar seg gjøre, kan bestilleren heve kjøpet. Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for bestillerens driftstap, følgeskade, tapt fortjeneste eller annet direkte eller indirekte tap bestilleren har overfor tredjemann.


  9. Ansvar


  9.1.

  Ved forsinkelse av - og i tilfelle av - mangler ved det leverte, kan ikke leverandøren holdes ansvarlig dersom forsinkelsen eller mangelen skyldes feil i eller skade på produksjonsutstyr og som beviselig har forårsaket forsinkelsen eller skaden i produksjonen, i tilfelle av arbeidskonflikter av enhver art og forøvrig enhver omstendighet som leverandøren ikke er herre over, som f.eks. brann, vannskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, opprør, uroligheter, valutarestriksjoner, mangel på transportmidler, alminnelig vareknapphet, restriksjoner på drivkraft, eksport- og importforbud og annen force majeure-situasjon.


  9.2.

  Forsinkelse eller mangelfull leveranse omfattet av ansvarsfriheten som er omtalt i pkt. 9.1., hvis årsaken til underleverandørens forsinkelse eller manglende utførelse er en av de nevnte omstendigheter i pkt. 9.1. eller virksomhetens opphør.


  9.3.

  I tilfelle av forsinkelse eller i tilfelle av mangler ved det leverte, hefter ikke leverandøren for driftstap, tap av avanse eller annet indirekte tap, herunder tap som følge av bestillerens rettsforhold overfor tredjepart, jf. også pkt. 9.4.


  9.4.

  Leverandøren har ikke ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduksjon, mangfoldiggjøring eller utgivelse av skrift, tegninger, mønstre, illustrasjoner, tekster, varemerker, andre forretningskjennetegn og øvrig vareutstyr herunder formgivning eller annet som kan være underlagt tredjeparts rettigheter. Pådrar leverandøren seg ansvar overfor tredjepart i anledning av bestillerens manglende hjemmel til utnyttelse av rettigheter tilhørende tredjepart, skal bestilleren holde leverandøren skadesløs overfor et slikt ansvar.


  9.5.

  Leverandøren har ikke ansvar for tap eller skade på eiendom, som f.eks. originaler, materiell, o.l. som ikke er leverandørens, men som er overlatt til denne av bestilleren med henblikk på oppbevaring, herunder oppbevaring av arbeider leverandøren har utført, jf. pkt. 2.5. Leverandøren er likevel ansvarlig såfremt det godtgjøres at tapet eller skaden skyldes grov uaktsom adferd utvist av leverandøren. Bestilleren må selv sørge for forsikring av gjenstanden mot skade og undergang. Hvis materiellet ønskes i retur skal det gjøres tydelig oppmerksom på dette ved levering av materiellet - for dette skal det aktuelle materiellet leveres med frankert returemballasje.


  10. Underleverandører


  10.1.

  Leverandøren er berettiget til helt eller delvis å la arbeidet bli utført hos underleverandører.


  11. Eiendomsrett


  11.1.

  Originalmateriellet returneres umiddelbart etter at oppdraget er utført, eller oppbevares betryggende av leverandør.


  11.2.

  Forslag, skisser, tegninger, styringsprogrammer, montasjer og reproduksjons- og trykkmedia som er utarbeidet av leverandør, er vår eiendom, og kan ikke kreves utlevert av bestilleren.


  11.3.

  Grunnlagsmateriell omhandlet i pkt. 6.2 må bare anvendes til arbeid for bestilleren, eller etter hans samtykke.


  12. Forskjellige bestemmelser


  12.1.

  Leverandøren er forpliktet til å behandle bestillerens forespørsel og oppdrag konfidensielt, og i størst mulig grad forhindre at uvedkommende blir kjent med oppdraget før og under arbeidets gang.


  12.2.

  Uoverensstemmelser eller konflikter mellom partene om gjennomføringen av denne avtalen bør løses ved forhandlinger. Dersom det ikke oppnås enighet på tvister omhandlet i pkt. 3, 4 og 6, kan saken forelegges Konkurranse- og tvisteutvalget i NHO Grafisk, for veiledende uttalelse.


  13. E-post markedsføring


  13.1.

  Din e-postadresse kan bli brukt til markedsføringsformål.


  13.2.

  Din e-postadresse vil aldri bli gitt videre/solgt til tredjepart. Du vil kun motta informasjon fra leverandøren.


  13.3.

  Du kan til enhver tid stoppe ditt abonnement på e-posttjenester.


  14. Behandling av personopplysninger

  Personopplysninger hentes inn for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som vi samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvernserklæringen. Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.


  14.1

  Vi benytter cookies. Hvert besøk på siden registres i vår omfattende statistikk for å kartlegge hvordan du har funnet oss og hva du har fortatt deg på ditt besøk hos oss. Ingen av de dataene vi samler inn er personlige, og de er utelukkende for å forbedre siden og for å hjelpe oss med å kunne hjelpe deg til det produktet som passer best til dine krav og til den laveste prisen. En cookie er en liten tekstfil som lagres i din datamaskin. Den tar ikke veldig stor plass, og datamaskinen din rydder selv opp når den ser at du ikke har besøkt oss på en stund, med mindre du har bedt den om noe annet. Det vil ikke være virus, reklame eller annet skadelig for deg eller datamaskinen din i denne filen. Filen hjelper deg med å huske passord og brukernavn til våre tjenester slik at det blir enklere for deg å handle. Det tas forbehold om skrivefeil i prisene, feil i opplaget og fargene, samt formuleringsfeil på hjemmesiden.


  14.2

  Vi forstår og respekterer viktigheten av personvern på Internettet. Vi vil ikke utlevere informasjon om kunder/brukere til tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å gjennomføre en transaksjon. Vi vil ikke selge ditt navn, adresse, e-postadresse, kredittkort- eller personlig informasjon til tredjepart uten din tillatelse.


  Firmainfo

  ;